REJESTRACJA MOJE KONTO MÓJ KOSZYK
Zamówienie na kwotę 0,00 zł
 

Kategorie
Akcesoria (98)
Nowości (4)
Odzież (50)
Wyszukiwanie
 Wyraz(y)
do  Cena
 Kategoria
 
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
O nas
Polityka prywatności
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Newsletter
E-mail:
Nazwa:
 Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami: Twoje konto:
Aktualności
BLACK FRIDAY
BLACK FRIDAY
Witajcie :)
Dziś w nowościach...
Prezentowo-mikołajowo ;)
Kontakt
e-mailkontakt@superciuszki.com
GG2991171
Reklama
Dedo
Korzystanie z serwisu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUPERCIUSZKI.COM

I DEFINICJE

    1. SKLEP - sklep internetowy superciuszki.com, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej

    2. SPRZEDAWCA - podmiot prowadzący Sklep, którym jest:

    Handel artykułami przemysłowymi
    Mariusz Drozd
    ul. Poniatowskiego 26/20
    37-450 Stalowa Wola
    NIP 865 115 32 75
    Regon 180126750
    Bank PEKAO S.A. nr rachunku 36 1240 2799 1111 0000 3858 9911

    3. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu

    4. KLIENT- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z oferty Sklepu

    5. KONSUMENT - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej dzialalnością gospodarczą lub zawodową

    6. UŻYTKOWNIK - każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu

    7. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu

    8. KONTO - podstrona Sklepu w której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie.

    9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające jej warunki

    10. PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą

    11. SKRZYNKA E-MAIL - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej

    12. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu

    13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednicwtem Sklepu

    14. STRONA - Sprzedający lub Klient

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.superciuszki.com prowadzony jest przez:
    
    Handel artykułami przemysłowymi
    Mariusz Drozd
    ul. Poniatowskiego 26/20
    37-450 Stalowa Wola
    NIP 865 115 32 75
    Regon 180126750 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
    adres poczty elektronicznej: kontakt@superciuszki.com
    adres strony internetowej: http://superciuszki.com
    numer telefonu: 537 076 125    

    2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy, zasady korzystania ze Sklepu oraz reguluje warunki zawierania umów Sprzedaży w Sklepie. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
    
    3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:
        a) Konto Klienta w Sklepie
        b) Formularz umożliwiający Klientom złożenia Zamówienia w Sklepie
        c) Newsletter
    
    4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
        a) komputer z dostępem do Internetu
        b) dostęp do Skrzynki e-mail
        c) zalecana rozdzielczość monitora - 1280x1024 pikseli
        d) przeglądarka internetowa:
            - Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza, z włączoną obsługą JavaScript i cookies)
            - Mozilla Firefox (wersja 4.0 lub nowsza, z włączoną obsługą JavaScript i cookies)
            - Google Chrome (wersja 10.0 lub nowsza, z włączoną obsługą JavaScript i cookies)
            - Opera (wersja 10.00 lub nowsza, z włączoną obsługą JavaScript i cookies)
        e) więcej informacji na temat plików "cookies" znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

III ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    
    1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

    2. Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę są bezpłatne.

    3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych:
        a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, województwo), adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Przed zakończeniem procesu Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu oraz akceptuje jego warunki. Ostatnim elementem procesu Rejestracji jest przepisanie kodu weryfikacyjnego.
        b) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

    4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie jest zawierana na czas nieoznaczony.

    5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

    6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
        a) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
        b) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin. Rozwiązanie umowy następuje w takim przypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
        c) Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
        d) Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

IV WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

    1. Wszelkie informacje podane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności opisy produktów, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

    2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

    3. Cena ta jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.

    4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie za pomocą formularza.
        a) Klienci nieposiadający Konta na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia są zobowiązani podać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności i opcjonalnie komentarz do zamówienia.
        b) Klienci posiadający Konto na stronie internetowej Sklepu po uprzednim zalogowaniu zobowiązani są podać Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności i opcjonalnie komentarz do zamówienia.

    5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.

    6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, o czym informuje Klienta drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

    7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość zmiany wprowadzanych danych.  

    8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.  
    
V DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

    1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

    2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

    3. Dostawa produktów jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

    4. Koszty dostawy wskazane podczas procesu zamówienia dostępne są również na stronie internetowej Sklepu w zakładce "WYSYŁKA I ZWROTY".

    5. Sprzedawca realizuje następujące sposoby płatności:
        a) Przelew bankowy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w pkt I. 2. regulaminu Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia)

    6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    1. Klient będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania Produktu.

    2. Termin zwrotu Produktu do Sprzedawcy wynosi 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

    3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres Handel artykułami przemysłowymi, Mariusz Drozd, ul. Poniatowskiego 26/20, 37-450 Stalowa Wola lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@superciuszki.com. Oświadczenie można przesłać korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, jednakże nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajdziesz tutaj.

    4. W razie odstąpienia od Umowy  sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy, jeżeli złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę.

    5. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej
jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu.

   6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
dokonania przedpłaty.

    7. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny
wskazany przez niego sposób.

 

VII REKLAMACJE

    1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
        a) W okresie 24 m-cy Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
        b) Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Poniatowskiego 26/20, 37-450 Stalowa Wola lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@superciuszki.com
        c) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
        d) Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   
    2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z
działaniem Sklepu internetowego
        a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Poniatowskiego 26/20, 37-450 Stalowa Wola lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@superciuszki.com
        b) Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego
        c) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
        d) Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

VIII DANE OSOBOWE

    1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest: Mariusz Drozd prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Handel artykułami przemysłowymi (ul. Poniatowskiego 26/20, 37-450 Stalowa Wola) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8651153275, REGON 180126750, adres poczty elektronicznej: kontakt@superciuszki.com, numer telefonu: (+48) 537 076 125 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

    2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

    3. Klient ma prawdo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.superciuszki.com/conditions.php oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

     3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
a) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 1
b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
c) w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji
Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów
zawieranych na odległość.

      4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

      5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Powrót
Koszyk
   ... jest pusty
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie
Rejestracja konta
Przypomnienie hasła
Produkty
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Klient
 online.
 

Copyright © 2008 - 2020 Superciuszki.com

stat4u