REJESTRACJA MOJE KONTO MÓJ KOSZYK
Zamówienie na kwotę 0,00 zł
 

Kategorie
Nowości
Damskie (408)
Męskie (148)
Dziecięce (212)
Rękodzieło (23)
Domowe (15)
Wyszukiwanie
 Wyraz(y)
do  Cena
 Kategoria
 
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
O nas
Polityka prywatności
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Newsletter
E-mail:
Nazwa:
 Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami: Twoje konto:
Aktualności
Dziś w nowościach...
Prezentowo-mikołajowo ;)
Bawełna, minky, wypełnienia
Materiały
Zmiany w wysyłkach
Kontakt
e-mailkontakt@superciuszki.com
GG2991171
Reklama
Dedo
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUPERCIUSZKI.COM

I DEFINICJE

    1. SKLEP - sklep internetowy superciuszki.com, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej

    2. SPRZEDAWCA - podmiot prowadzący Sklep, którym jest:

    Handel artykułami przemysłowymi
    Mariusz Drozd
    ul. Poniatowskiego 26/20
    37-450 Stalowa Wola
    NIP 865 115 32 75
    Regon 180126750
    Bank PEKAO S.A. nr rachunku 36 1240 2799 1111 0000 3858 9911

    3. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu

    4. KLIENT- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z oferty Sklepu

    5. KONSUMENT - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej dzialalnością gospodarczą lub zawodową

    6. UŻYTKOWNIK - każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu

    7. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu

    8. KONTO - podstrona Sklepu w której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie.

    9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające jej warunki

    10. PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą

    11. SKRZYNKA E-MAIL - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej

    12. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu

    13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednicwtem Sklepu

    14. STRONA - Sprzedający lub Klient

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.superciuszki.com prowadzony jest przez:
    
    Handel artykułami przemysłowymi
    Mariusz Drozd
    ul. Poniatowskiego 26/20
    37-450 Stalowa Wola
    NIP 865 115 32 75
    Regon 180126750 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
    adres poczty elektronicznej: kontakt@superciuszki.com
    adres strony internetowej: http://superciuszki.com
    numer telefonu: 537 076 125    

    2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy, zasady korzystania ze Sklepu oraz reguluje warunki zawierania umów Sprzedaży w Sklepie. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
    
    3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:
        a) Konto Klienta w Sklepie
        b) Formularz umożliwiający Klientom złożenia Zamówienia w Sklepie
        c) Newsletter
    
    4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
        a) komputer z dostępem do Internetu
        b) dostęp do Skrzynki e-mail
        c) zalecana rozdzielczość monitora - 1280x1024 pikseli
        d) przeglądarka internetowa:
            - Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza, z włączoną obsługą JavaScript i cookies)
            - Mozilla Firefox (wersja 4.0 lub nowsza, z włączoną obsługą JavaScript i cookies)
            - Google Chrome (wersja 10.0 lub nowsza, z włączoną obsługą JavaScript i cookies)
            - Opera (wersja 10.00 lub nowsza, z włączoną obsługą JavaScript i cookies)
        e) więcej informacji na temat plików "cookies" znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

III ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    
    1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

    2. Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę są bezpłatne.

    3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych:
        a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, województwo), adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Przed zakończeniem procesu Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu oraz akceptuje jego warunki. Ostatnim elementem procesu Rejestracji jest przepisanie kodu weryfikacyjnego.
        b) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

    4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie jest zawierana na czas nieoznaczony.

    5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

    6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
        a) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
        b) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin. Rozwiązanie umowy następuje w takim przypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
        c) Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
        d) Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

IV WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

    1. Wszelkie informacje podane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności opisy produktów, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

    2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

    3. Cena ta jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.

    4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie za pomocą formularza.
        a) Klienci nieposiadający Konta na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia są zobowiązani podać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności i opcjonalnie komentarz do zamówienia.
        b) Klienci posiadający Konto na stronie internetowej Sklepu po uprzednim zalogowaniu zobowiązani są podać Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności i opcjonalnie komentarz do zamówienia.

    5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.

    6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, o czym informuje Klienta drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

    7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość zmiany wprowadzanych danych.  

    8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.  
    
V DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

    1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

    2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

    3. Dostawa produktów jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

    4. Koszty dostawy wskazane podczas procesu zamówienia dostępne są również na stronie internetowej Sklepu w zakładce "WYSYŁKA I ZWROTY".

    5. Sprzedawca realizuje następujące sposoby płatności:
        a) Przelew bankowy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w pkt I. 2. regulaminu Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia)

    6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    1. Klient będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania Produktu.

    2. Termin zwrotu Produktu do Sprzedawcy wynosi 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

    3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres Handel artykułami przemysłowymi, Mariusz Drozd, ul. Poniatowskiego 26/20, 37-450 Stalowa Wola lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@superciuszki.com. Oświadczenie można przesłać korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, jednakże nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajdziesz tutaj.

    4. W razie odstąpienia od Umowy  sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy, jeżeli złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę.

    5. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej
jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu.

   6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
dokonania przedpłaty.

    7. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny
wskazany przez niego sposób.

 

VII REKLAMACJE

    1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
        a) W okresie 24 m-cy Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
        b) Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Poniatowskiego 26/20, 37-450 Stalowa Wola lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@superciuszki.com
        c) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
        d) Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   
    2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z
działaniem Sklepu internetowego
        a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Poniatowskiego 26/20, 37-450 Stalowa Wola lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@superciuszki.com
        b) Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego
        c) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
        d) Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

VIII DANE OSOBOWE

    1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest: Mariusz Drozd prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Handel artykułami przemysłowymi (ul. Poniatowskiego 26/20, 37-450 Stalowa Wola) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8651153275, REGON 180126750, adres poczty elektronicznej: kontakt@superciuszki.com, numer telefonu: (+48) 537 076 125 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

    2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

    3. Klient ma prawdo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.superciuszki.com/conditions.php oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

     3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
a) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 1
b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
c) w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji
Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów
zawieranych na odległość.

      4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

      5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Powrót
Koszyk
   ... jest pusty
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie
Rejestracja konta
Przypomnienie hasła
Produkty
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 2 Gości i
 4 Klienci
 online.
 

Copyright © 2008 - 2017 Superciuszki.com

stat4u